Zásady ochrany osobních údajů

Velmi nás těší, že jste projevili zájem o náš podnik. Ochrana údajů má pro vedení společnosti BARTELS GmbH obzvláště vysokou prioritu. Webové stránky společnosti BARTELS GmbH lze používat bez nutnosti poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Pokud si však subjekt údajů přeje využívat speciální služby naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek, může být nezbytné zpracovávat osobní údaje. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pro takové zpracování neexistuje právní základ, zpravidla získáváme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými v dané zemi pro společnost BARTELS GmbH. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by naše společnost ráda informovala veřejnost o typu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Dále jsou subjekty údajů prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů informovány o svých právech.

Společnost BARTELS GmbH jako správce zavedla řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Nicméně přenosy dat přes internet mohou mít obecně bezpečnostní mezery, takže absolutní ochranu nelze zaručit. Z tohoto důvodu má každý subjekt údajů možnost předat nám osobní údaje alternativními prostředky, například telefonicky.

1. Definice pojmů

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti BARTELS GmbH vychází z pojmů používaných evropským zákonodárcem při přijímání obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů by mělo být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili používanou terminologii.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy

 • a) osobní údaje

  Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

 • b) Subjekt údajů

  Subjektem údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.

 • c) Zpracování

  Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať již automatizovaně, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

 • d) Omezení zpracování

  Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

 • e) Profilování

  Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo pohybu.

 • f) Pseudonymizace

  Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajistí, že osobní údaje nebudou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • g) Správce nebo správce odpovědný za zpracování

  Správcem nebo správcem odpovědným za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky takového zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho jmenování stanovena právem Unie nebo členského státu.

 • h) Zpracovatel

  Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

 • i) Příjemce

  Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Za příjemce se však nepovažují orgány veřejné moci, které mohou získat osobní údaje v rámci konkrétního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu.

 • j) Třetí strana

  Třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou z přímého pověření správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

 • k) Souhlas

  Souhlasem se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů, kterým subjekt údajů prohlášením nebo jasným potvrzujícím úkonem vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

2. Název a adresa správce

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších předpisů o ochraně osobních údajů je

BARTELS GmbH

Bergheimer Str. 26

88677 Markdorf

Markdorf, Německo

Telefon: +49 7544 958600

E-mail: bartels@bartels.eu

Internetové stránky: www.bartels.eu

3. Cookies

Internetové stránky společnosti BARTELS GmbH používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají do počítačového systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Soubory cookie používá řada webových stránek a serverů. Mnoho souborů cookie obsahuje takzvané ID souboru cookie. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, který umožňuje přiřadit webové stránky a servery ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, v němž byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webovým stránkám a serverům rozlišit individuální prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Prostřednictvím jedinečného ID souboru cookie lze rozpoznat a identifikovat konkrétní internetový prohlížeč.

Díky používání souborů cookie může společnost BARTELS GmbH poskytovat uživatelům těchto webových stránek uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné.

Prostřednictvím souboru cookie mohou být informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovány ve prospěch uživatele. Jak již bylo uvedeno, soubory cookie nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznávání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Uživatel webové stránky, která používá soubory cookie, například nemusí při každé návštěvě webové stránky znovu zadávat své přístupové údaje, protože ty převezme webová stránka a soubor cookie uloží do počítačového systému uživatele. Dalším příkladem je soubor cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si prostřednictvím souboru cookie pamatuje položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami prostřednictvím příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče a trvale tak vznést námitku proti nastavování souborů cookie. Kromě toho lze již nastavené soubory cookie kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení souborů cookie v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek plně použitelné.

4. Shromažďování obecných údajů a informací

Webové stránky společnosti BARTELS GmbH shromažďují řadu obecných údajů a informací, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém vyvolá webové stránky. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do protokolových souborů serveru. Mohou být zaznamenány (1) typy a verze používaných prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) webové stránky, ze kterých přistupující systém přistupuje na naše webové stránky (tzv. referrer), (4) dílčí webové stránky, které jsou prostřednictvím přistupujícího systému na našich webových stránkách navštěvovány, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresu internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatele internetových služeb přistupujícího systému a (8) další podobné údaje a informace, které se používají pro bezpečnostní účely v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací společnost BARTELS GmbH nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné k tomu, abychom (1) správně poskytovali obsah našich webových stránek, (2) optimalizovali obsah našich webových stránek a reklamu na ně, (3) zajistili dlouhodobou funkčnost našich informačních technologických systémů a technologie našich webových stránek a (4) poskytli orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Proto společnost BARTELS GmbH statisticky analyzuje anonymně shromážděné údaje a informace s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost údajů našeho podniku a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní údaje protokolových souborů serveru jsou ukládány odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

5. Registrace na našich webových stránkách

Subjekt údajů má možnost se zaregistrovat na webových stránkách správce poskytnutím osobních údajů. Které osobní údaje jsou předávány správci údajů, je určeno příslušnou vstupní maskou použitou pro registraci. Osobní údaje zadané subjektem údajů jsou shromažďovány a uchovávány výhradně pro interní potřebu správce a pro jeho vlastní účely. Správce může zajistit, aby údaje byly předány jednomu nebo více zpracovatelům, například poskytovateli balíkových služeb, kteří budou osobní údaje rovněž používat výhradně pro interní použití, které lze přičíst správci.

Při registraci na webových stránkách správce se ukládá také IP adresa přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) subjektu údajů, datum a čas registrace. Tyto údaje jsou ukládány s ohledem na to, že pouze tak lze zabránit zneužití našich služeb a v případě potřeby umožnit vyšetřování trestných činů. V tomto ohledu je ukládání těchto údajů nezbytné pro ochranu správce. Tyto údaje nejsou předávány třetím osobám, pokud neexistuje zákonná povinnost je předat nebo pokud jejich předání neslouží k trestnímu stíhání.

Registrace subjektu údajů s dobrovolným poskytnutím osobních údajů slouží správci k tomu, aby mohl subjektu údajů nabídnout obsah nebo služby, které lze z povahy věci nabídnout pouze registrovaným uživatelům. Registrované osoby mohou osobní údaje poskytnuté při registraci kdykoli změnit nebo je nechat zcela vymazat z databáze správce.

Správce údajů poskytne každému subjektu údajů na požádání kdykoli informace o tom, které osobní údaje týkající se subjektu údajů jsou uloženy. Kromě toho správce na žádost nebo pokyn subjektu údajů osobní údaje opraví nebo vymaže, pokud to není v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávání údajů. V této souvislosti jsou subjektu údajů jako kontaktní osoby k dispozici všichni zaměstnanci správce.

6. Možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek

Webové stránky společnosti BARTELS GmbH obsahují informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naším podnikem, jakož i přímou komunikaci s námi, což zahrnuje také obecnou adresu tzv. elektronické pošty (e-mailovou adresu). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce údajů e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje předané subjektem údajů se automaticky uloží. Takové osobní údaje, které subjekt údajů předal správci dobrovolně, se ukládají pro účely zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím stranám.

7. Běžné vymazání a blokování osobních údajů

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich uložení, nebo pokud je to dáno evropským zákonodárcem nebo jinými zákonodárci v zákonech nebo předpisech, které se na správce vztahují.

Pokud účel uložení pomine nebo pokud uplyne doba uložení stanovená evropským zákonodárcem nebo jiným příslušným zákonodárcem, budou osobní údaje běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

8. Práva subjektu údajů

 • a) Právo na potvrzení

  Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem získat od správce potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na potvrzení, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 • b) Právo na informace

  Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo, které jí přiznává evropská směrnice a nařízení, kdykoli bezplatně získat od správce informace o osobních údajích, které jsou o ní uchovávány, a kopii těchto informací. Evropský zákonodárce dále přiznal subjektu údajů přístup k následujícím informacím

  • účely zpracování
  • kategorie zpracovávaných osobních údajů
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích
  • pokud je to možné, předpokládanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo, pokud to není možné, kritéria použitá pro stanovení této doby
  • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo vznést námitku proti takovému zpracování
  • existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu
  • pokud osobní údaje nejsou získávány od subjektu údajů: Veškeré dostupné informace o původu údajů
  • existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a alespoň v těchto případech smysluplné informace o použité logice, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů

  Subjekt údajů má dále právo na informace o tom, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů rovněž právo získat informace o vhodných zárukách v souvislosti s předáním.

  Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na přístup, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 • c) Právo na opravu

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem směrnic a nařízení požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají. S ohledem na účely zpracování má subjekt údajů dále právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňujícího prohlášení.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 • d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jí týkají, pokud se uplatní jeden z následujících důvodů a pokud zpracování není nezbytné

  • Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovány pro takové účely, pro které již nejsou nezbytné.
  • Subjekt údajů odvolá souhlas, na němž je založeno zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a pokud neexistuje jiný právní důvod pro zpracování.
  • Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
  • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
  • Osobní údaje musí být vymazány z důvodu splnění právní povinnosti v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
  • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

  Pokud se uplatní některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o výmaz osobních údajů uložených společností BARTELS GmbH, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti BARTELS GmbH neprodleně zajistí, aby bylo žádosti o výmaz neprodleně vyhověno.

  Pokud byly osobní údaje zveřejněny společností BARTELS GmbH a naše společnost je povinna jako správce vymazat osobní údaje podle čl. 17 odst. 1 GDPR, přijme společnost BARTELS GmbH přiměřené kroky, včetně technických opatření, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na provedení, aby informovala ostatní správce, kteří zpracovávají osobní údaje, že subjekt údajů požádal tyto správce o výmaz veškerých odkazů na tyto osobní údaje, jejich kopií nebo replikací, pokud jejich zpracování není nutné. Zaměstnanci společnosti BARTELS GmbH zajistí nezbytná opatření v jednotlivých případech.

 • e) Právo na omezení zpracování

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem směrnic a nařízení požádat správce o omezení zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

  • Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to po dobu, která správci umožňuje ověřit přesnost osobních údajů.
  • Zpracování je protiprávní a subjekt údajů nesouhlasí s výmazem osobních údajů a požaduje omezení jejich použití.
  • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

  Pokud je splněna některá z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení zpracování osobních údajů uložených společností BARTELS GmbH, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti BARTELS GmbH zařídí omezení zpracování.

 • f) Právo na přenositelnost údajů

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má rovněž právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by mu správce, kterému osobní údaje poskytl, bránil, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR a zpracování se provádí automatizovaně, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

  Kromě toho má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo od jednoho správce jinému, je-li to technicky proveditelné a za předpokladu, že tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

  Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů může subjekt údajů kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti BARTELS GmbH.

 • g) Právo vznést námitku

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem kdykoli vznést z důvodů týkajících se její konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají a které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

  V případě vznesení námitky nebude společnost BARTELS GmbH osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  Pokud společnost BARTELS GmbH zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely takového marketingu. To se vztahuje i na profilování, pokud je s takovou přímou reklamou spojeno. Pokud subjekt údajů vznese u společnosti BARTELS GmbH námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, společnost BARTELS GmbH již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

  Kromě toho má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, společností BARTELS GmbH pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud není zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodu veřejného zájmu.

  Za účelem uplatnění práva vznést námitku může subjekt údajů kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti BARTELS GmbH. Subjekt údajů může rovněž v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58/ES uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky s využitím technických specifikací.

 • h) Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování

  Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem, aby se na něj nevztahovalo rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se ho podobně významně dotýká, za předpokladu, že toto rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, nebo (2) je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

  Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, provede společnost BARTELS GmbH vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, přinejmenším právo na lidský zásah ze strany správce, na vyjádření svého názoru a napadení rozhodnutí.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 • i) Právo odvolat souhlas podle zákona o ochraně osobních údajů

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

9. Právní základ zpracování

Čl. 6 I písm. a GDPR slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například u operací zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby či protiplnění, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud se na naši společnost vztahuje právní povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. c GDPR. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník v našem podniku zranil a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné životně důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Zpracování by se pak zakládalo na čl. 6 I písm. d GDPR. Nakonec by operace zpracování mohly být založeny na čl. 6 I písm. f GDPR. Operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základu, pokud je zpracování nezbytné k zajištění oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, pokud nepřevažují zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů. Tyto operace zpracování můžeme provádět zejména proto, že je výslovně zmínil evropský zákonodárce. V tomto ohledu zaujal stanovisko, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (47. bod odůvodnění věta 2 GDPR).

10. Oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 I písm. f GDPR, je naším oprávněným zájmem vykonávat naši činnost ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

11. Doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této doby jsou příslušné údaje běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění smlouvy nebo zahájení smluvního vztahu.

12. Zákonná nebo smluvní ustanovení pro poskytování osobních údajů; nezbytnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí údajů

Informujeme vás, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může vyplývat také ze smluvních ustanovení (např. informace o smluvním partnerovi). Někdy může být pro uzavření smlouvy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme následně zpracovávat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, pokud s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouva se subjektem údajů nemůže být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů musí subjekt údajů kontaktovat některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec bude subjekt údajů v každém jednotlivém případě informovat o tom, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo zda je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké důsledky by mělo neposkytnutí osobních údajů.

13. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny pomocí generátoru zásad ochrany osobních údajů DGD - Vašeho externího pověřence pro ochranu osobních údajů, který byl vyvinut ve spolupráci s německými právníky ze společnosti WILDE BEUGER SOLMECKE, Kolín nad Rýnem.